Siirry pääsisältöön

Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet

Palaute

Kunnalle voi antaa palautetta, joka koskee mitä tahansa Luumäen kunnan toimintaa tai palvelua. Palaute käsitellään kunnan hallintotoimistossa ja ohjataan sieltä tarvittaessa asiasta vastaavalle henkilölle. Asiallisiin palautteisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään neljän viikon kuluessa palautteen jättämisestä.

Palautteen voi lähettää kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen. Palautetta voi antaa myös verkkosivujen palautekanavan kautta.

Aloitteet

Jokaisella luumäkeläisellä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita. Aloite voi liittyä mihin tahansa kunnan toimintaan ja myös sellaisiin palveluihin ja yhteystoimintoihin, joissa kunta toimii vain järjestäjänä. Luumäen kunta ohjaa aloitteen sille taholle, jolle aloite on osoitettu.

Aloitteen käsittelee se taho tai toimiala, johon aloite liittyy. Esimerkiksi venepaikkoihin liittyvän aloitteen käsittelee tekninen toimi. Aloite käsitellään hyvän hallintotavan mukaisesti ilman aiheetonta viivästystä.

Aloitteen tekijällä on oikeus saada tietoa aloitteesta seuranneista toimenpiteistä. Näistä toimenpiteistä ilmoitetaan viivytyksettä aloitteen tekijälle, vaikka asia ei olisikaan vielä loppuun käsitelty.

Aloitteen tekijöillä on mahdollisuus saada aloite kunnanvaltuuston käsiteltäväksi, mikäli aloite kerää taakseen vähintään kaksi prosenttia Luumäen äänioikeutetuista asukkaista ja aloitteen sisältämä asia kuuluu valtuustolle. Kunnanvaltuuston tulee ottaa asia käsittelyyn viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Aloite pitää olla omakätisesti allekirjoitettu ja sen voi lähettää tai viedä kunnan hallintotoimistoon. Aloitteen tekoon löytyy hyvät ohjeet Kuntaliiton verkkosivuilta.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä myös sähköisesti osoitteessa www.kuntalaisaloite.fi.

Yhteydenotto luottamus- ja virkamiehille

Pienen kunnan etuna ovat yhteisöllisyys ja läheisyys. Luumäen luottamus- ja virkamiehet ovat helposti lähestyttävissä. Päätöksentekoon liittyen kuntalaiset voivat lähestyä luottamus- ja virkamiehiä niin kasvokkain, sähköpostitse, postitse, puhelimitse ja esimerkiksi kunnan verkkosivujen kautta.

  • Johtoryhmä

Kunnallisvaalit ja kunnallinen kansanäänestys

Äänioikeus kunnallisvaaleissa kuuluu jokaiselle kuntalaiselle, joka on täyttänyt tai täyttää viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta. Lisätietoa kunnallisvaaleista löytyy osiosta Vaalit.

Kunnallinen kansanäänestys on luonteeltaan neuvoa antava äänestys. Sen tulos ei siis ole sitova. Äänestys voidaan järjestää kunnalle kuuluviin asioihin liittyen ja myös silloin, kun kunta on mukana vain lausunnonantajana.

Se voidaan järjestää minä ajankohtana tahansa. Kunnallista kansanäänestystä ei kuitenkaan järjestetä kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien eikä valtiollisen kansanäänestyksen yhteydessä.

Kansanäänestyksen järjestämisestä päättää kunnanvaltuusto. Kansanäänestysaloitteen tekemiseen vaaditaan vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista luumäkeläisistä. Kansanäänestysaloite käsitellään viipymättä.

Kunnallisen kansanäänestyksen äänioikeuden perusteet ovat yleensä samat kuin kunnallisvaaleissakin. Mikäli äänestys koskee vain tiettyä kunnan aluetta, äänioikeus kuuluu vain kyseisessä kunnan osassa asuville 18 vuotta täyttäneille tai äänestyspäivänä täyttäville henkilöille.

Kansanäänestyksen järjestämistä koskevasta päätöksestä ei voi valittaa, mutta päätöksestä jättää järjestämättä voi tehdä kunnallisvalituksen. Valituksen perusteena tulee olla jokin seuraavista:

  1. Tehty päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä
  2. Kunnanvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa
  3. Päätös on muulla tavoin lainvastainen.

Otakantaa-verkkopalvelu

Otakantaa-verkkopalvelu on kaikille avoin kansalaisten, hallinnon ja päätöksentekijöiden moniääninen kohtauspaikka. Palvelussa voi käynnistää oman aiheen tai osallistua jo olemassa oleviin keskusteluihin ja palveluihin.

Otakantaa-palveluun pääset tästä.

Oikaisu- ja valitusmahdollisuus

Kunnanhallituksen ja lautakuntien ja niiden alaisten viranomaisten tekemiin päätöksiin voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Se tehdään kirjallisesti tietyssä määräajassa ja siitä on ilmettävä perustelu asialle sekä se, kuinka päätös halutaan oikaista.

Kunnanhallitus ja lautakunnat käsittelevät omia päätöksiään koskevat oikaisuvaatimukset. Ne käsittelevät omien alempien viranomaisten päätöksiä koskevat oikaisuvaatimukset.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Toimielinten pöytäkirjoihin merkitään valmiiksi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

Kuntalaiset ja asianosaiset voivat tehdä kunnallisvalituksen valtuuston tekemästä päätöksestä. Kunnallisvalituksen perusteita ovat seuraavat:

  1. Päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä
  2. Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
  3. Päätös on muulla tavoin lainvastainen.

Kunnanhallituksen ja eri lautakuntien päätöksistä voi tehdä valituksen vain oikaisuvaatimuksen tehnyt taho oikaisuvaatimuskäsittelyn jälkeen.

Yhteystiedot

Kunnanjohtaja
Risto Alaheikka
0500 700 249

Hallintojohtaja
Kaisa Kausto-Uski
040 1893 340

Vt. Tekninen johtaja
Mikko Hiltunen
040 628 0550

Sivistystoimenjohtaja
Kai Könönen
040 7123 994