Skip to main content
Julkaistu 28.5.2024

Kunnanhallituksen kokoustiedote 27.5.2024

 

Suurikankaan aurinko- ja tuulivoimayleiskaavaluonnos nähtäville

 

Myrsky Energia Oy Suurikankaan alueelle suunnittelema aurinko- ja tuulivoimapuisto on edennyt kaavaluonnokseen.  Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa enintään 15 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen, sekä noin 80 ha suuruisen aurinkovoimala alueen rakentaminen.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulivoimapuiston yhteisteho on maksimissaan 150 MW ja aurinkovoiman osalta 100 MW. Tuulivoima-alueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein, jotka asennetaan mahdollisuuksien mukaan huoltoteiden viereen.

Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen, sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Lisäksi yleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet.

Osayleiskaava tehdään rakentamista ohjaavana, MRL 77 a §:n mukaisena, jolloin tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää tuulivoimaosayleiskaavan perusteella. Osayleiskaavan laatii konsultti kunnan kaavoituksen ja teknisen suunnittelun ohjaamana. Suunnittelualueella on kunnan ja yksityisten omistamia maita.

Myrsky Energia Oy on tehnyt hankealueella maanvuokrasopimuksia. Maanvuokrasopimuksia tehdään hankkeen edetessä tarpeen mukaan lisää siltä osin kuin ne tulevat sisältymään suunniteltuun hankealueeseen. Kaikille hankealueen maanomistajille tarjotaan sopimusta.

Suurikankaan aurinko- ja tuulivoimaosayleiskaavasta laaditun kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 30.5. -31.7.2024. Valmisteluaineisto on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla, Luumäen lehdessä ja kunnan kotisivuilla. Lisäksi kaava-aineiston nähtävillä olosta ilmoitetaan alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille.

 

Kunnanhallitus antoi Luumäen lausunnon Etelä-Karjalan liikennestrategiaan 2040

 

Kunnanhallitus vaatii Luumäen osalta alueellisen henkilöjunaliikenteen kehittämistä edistämään asukkaiden kestävää liikkumista ja kestävää matkailua. Luumäellä asemapaikkoina olisi ensisijaisesti Taavetin asema ja mahdollisesti myös Luumäen asema.

Tieliikenteen osalta kärkihankkeina on VT26 kehittäminen välillä Taavetti - Hamina ja Vt6 turvallisuuden parantaminen välillä Taavetti - Utti.

Kunnanhallitus pitää liikennestrategiaa kokonaisuudessaan hyvin tehtynä ja kannatettavana.

 

Kunnanhallituksen kokouspäätökset menivät ehdotusten mukaan.

 

Jaa sivu: