Siirry pääsisältöön
Julkaistu 26.3.2024

Kunnanhallituksen päätöksiä 25.3.2024

 

Kunnanhallituksen kokouspäätökset menivät ehdotusten mukaan.


Tilinpäätöksestä


Luumäki teki viime vuonna talousarviota huomattavasti paremman tuloksen alijäämän jäädessä alle 100 000 euron. Verotulot toteutuivat hyvin lähelle talousarviossa arvioitua, samoin valtionosuudet ja rahoitustuotot. Suurin tekijä talousarvioita selvästi parempaan tulokseen oli, että toimintatuotot ylittivät talousarvion yli 300 000 eurolla ja toimintakulut vastaavasti alittivat talousarvion myös yli 300 000 eurolla. Kunnanvaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen kesäkuun kokouksessa.


Lausuntopyyntö – Luumäki-Rasinsuon ratasuunnitelmasta

Ratasuunnitelma tukee liikennejärjestelmäsuunnitelmia ja nostaa Luumäki-Rasinsuo radan välityskykyä, nopeuttaa liikennöintiaikaa ja samalla parantaa maakunnan saavutettavuutta.  Tavoitteena on junien pysähtyminen Luumäellä. Tämä tukisi alueellista saavutettavuutta ja julkiset liikenneyhteydet paranisivat. Suunnitelmassa on huomioitu mahdollisesti tuleva Rasinsuon liikennepaikka. Hanke on tärkeä Luumäelle ja koko maakunnalle.

Kunnanhallitus pitää tärkeänä suunnitelman tekemistä niin, etteivät ne aiheuta maanomistajalle kohtuuttoman suurta haittaa rakentamisen aikana tai radan valmistuttua. Maanläjitysalueet on mahdollisuuksien mukaan suunniteltava uudestaan ja pyrittävä siihen, ettei aiheuteta maanomistajille kohtuutonta haittaa. Meluntorjunta on huomioitava suunnitelmassa ja ympäristölautakunta on tästä lausunut. Vesien hallintaan on puututtava suunnitteluvaiheessa ja pyrittävä ratkaisemaan mahdolliset ongelmatilanteet lähialueilla ja laskuojat on suunniteltava niin, etteivät aiheuta haittaa maanomistajille. Suunnittelusta ja mahdollisesta työmaasta on informoitava kuntalaisia ja eritoten lähialueen asukkaita. Kunnanhallitus hankkeen suunnittelijat huomioivat tulleet muistutukset.


Kunta ei käytä valitusoikeutta Kivisaaren luonnonsuojelualueen perustamisessa

Kivisaaren omistavat yksityishenkilöt haluavat perustaa 5,4 hehtaarin kokoisen luonnonsuojelualueen. Saareen haetaan osittaista luonnonsuojelualuetta, jolloin rakennuspaikat jäävät pääosin alueen ulkopuolelle. Kohde täyttää METSO-ohjelman kriteerit. Alue on reheväpohjaista järeäpuustoista sekametsää. Kivisaari on yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltainen aluetta, jolla on ympäristöarvoja ja/ tai ulkoilun ohjaamistarvetta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rantamaisemien, geologisesti arvokkaiden harjumuodostumien ja -maisemien, kallioalueiden, suoluonnon, rantakosteikon sekä luonnontilaisten lehtojen vaalimiseen. Kunnanhallitus ei nähnyt maanomistajan aloitteen, kaavamerkinnän ja alueen koon perusteella mitään estettä luonnonsuojelualueen perustamiseksi.

Jaa sivu: