Vuoden 2021 kuntavaaleja koskeva kuulutus

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021, jolloin valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut kunnanvaltuustoon nelivuotiskaudeksi 2021 – 2025.

Vaalipäivän äänestys
Vaalipäivän äänestys toimitetaan kello 9 – 20. Vaalipäivän äänestyspaikka on kunnantalo, os. Linnalantie 33, 54500 Taavetti.                     

Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Kunkin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin. Vaalipäivän äänestyspaikkaa voi tiedustella myös maistraateista.

Ennakkoäänestys
Jokainen äänioikeutettu saa halutessaan äänestää ennakkoon. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 7. – 13.4.2021.

Yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi Luumäen kunnassa on määrätty:
kunnantalo os. Linnanalantie 33 54500 Taavetti
Jurvalan monitoimitalo Toukola, os. Suoanttilantie 2, 54530 Luumäki

                      Ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:

                      Kunnantalo                                                   

                      7. – 9.4.2021               10:00-18:00                        

                      10. – 11.4.2021          10:00-13:00                        

                      12. – 13.4.2021          10:00-18:00                     

                      Jurvalan monitoimitalo   

                      7. – 9.4.2021               15:00-18:00                        

                      10. – 11.4.2021          10:00-13:00                        

                      12. – 13.4.2021          15:00-18:00                     

Ennakkoäänestyspaikalla äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. Ilmoituskortin esittäminen ennakkoäänestyspaikalla helpottaa ja nopeuttaa äänestystä. Ilmoituskortilla ei kuitenkaan voi todistaa henkilöllisyyttään.
Jos äänestäjä ei omista minkäänlaista henkilöllisyystodistusta, poliisilaitos voi antaa äänestämistä varten väliaikaisen maksuttoman henkilökortin.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilö, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 6.4.2021 ennen klo 16.00 puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle puh. 040 7123 995, os. Linnalantie 33, 54500 Taavetti. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Laitosäänestys
Laitosäänestykset järjestetään Vallikodilla, Kannuskodissa, Oljamikodissa, sekä Palvelukeskus Mäntykodin asunto-osassa ja palvelutalo Patteritie 10:ssä niiden asukkaille. Äänestykset tapahtuvat ennakkoäänestysaikana ja tarkka ajankohta ilmoitetaan hyvissä ajoin laitosten ilmoitustauluilla.

Pöytäkirjojen nähtävänäpito      

Keskusvaalilautakunnan kokouspöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla. Vaalien tuloksen vahvistamista koskeva päätös asetetaan nähtäville 21.4.2021.

Luumäellä 20. tammikuuta 2021
Luumäen kunnan keskusvaalilautakunta