Kuulutus maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen vireilläolosta