Lämpö ja vesi

Luumäen Energia Oy

Luumäen kunnan Taavetin taajaman asukkaita palveleva Luumäen Energia Oy toimittaa lämpöenergiaa kaukolämpönä ja maakaasuna laitoksen toiminta-alueella sijaitseville kiinteistöille.

Luumäen Energia Oy on rakentanut uuden biolämpölaitoksen, joka otettiin käyttöön 1.1.2016.

Kaukolämpökeskuksessa on jo kolmenkymmenen vuoden ajan käytetty polttoaineena ympäristöystävällistä maakaasua. Kaukolämpöverkostoon on liitetty noin 50 rakennusta ja rakennusten lämmitettävä tilavuus on 220 000 m³. Maakaasuverkostoon on liitetty 33 maakaasun käyttäjää.  Lämpölaitos hoitaa noin 500 asunnon lämmityksen.

Maakaasua ostetaan laitokselle 10 000 MWh eli 1,0 milj. m³ vuodessa, mistä kaukolämpölaitos käyttää 5 % ja loppuosa myydään suoraan maakaasun käyttäjille.

Ota yhteyttä:

Toimitusjohtaja
Juha Inkilä
0400 896 164

Toimistosihteeri
Sirpa Koukkari
040 7123 532

VesilaitosTaavetin vesitorni.

Kunnallinen vesilaitos palvelee noin 3600 kuntalaista jakaen talousveden laatuvaatimukset täyttävää vettä ja ottamalla vastaan muodostuneen jäteveden. 

Vesijohtoverkostoon johdetaan vettä kahdelta vedenottamolta. Taavetin vedenottamolta pumpataan vettä verkostoon noin 140 000 m³ vuodessa ja Jurvalan vedenottamolta noin 40 000 m³ vuodessa. Lisäksi Taavetin vedenottamon alueelta pumpataan vesilasitehtaalle liuosvedeksi noin 40 000 m³ vuodessa.

Taavetin, Jurvalan ja Uron jätevedet puhdistetaan Taavetin puhdistamolla. Puhdistamolle tuleva viemärivesi, noin 850 m³/d, puhdistetaan ja johdetaan Kirkkojoen kautta Urpalanjokeen.

Luumäen Keijaskankaalla toimii vuonna 2006 rakennettu varavedenottamo. Sen tarkoituksena on Taavetin vedenottamon kloridipitoisen veden laadun parantaminen. Lisäksi sen avulla turvataan tarvittaessa mahdollisen pohjavesihäiriön tapahtuessa jakeluun kelpaavan verkostoveden laatu.

Veden kokonaiskovuus Jurvalassa 2,3 odH ja 0,41 mmol/l.

Veden kokonaiskovuus Taavetissa 3,8 odH ja 0,67 mmol/l.