Taavetin keskustan kunnallistekniikan saneerauksen tarjouspyyntö

1. Tilaaja

Luumäen kunta
Linnalantie 33
54500 TAAVETTI

2. Hankkeen nimi

Kunnallistekniikan saneeraus

3. Tarjouspyynnön kohde

Taavetin keskustan kunnallistekniikan saneeraus 2018

4. Hankinnan sisältö

Hankinnan kohteena on Luumäen kunnan Taavetin taajaman Patteritien, Vallitien ja Riihitien kunnallistekniikan ja tiestön saneeraus sekä kaukolämpöputkiston ja valaistuksen saneerauksen maanrakennustyöt materiaalihankintoineen tarjouspyyntöasiakirjojen edellyttämässä laajuudessa täysin valmiiksi ja toimintakuntoon saatettuna. Erillishankintana on katuvalaistuksen uusiminen ja Vallitiellä kaukolämpöputkien saneeraus.

5. Aikataulu

Työt saa aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, viimeistään 26.4.2018. Työt tulee olla valmiina viimeistään 25.8.2018.

6. Tarjous

Tarjous on jätettävä määräaikaan 16.2.2018 klo 12.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen

Luumäen kunta
Tekninen osasto
Linnalantie 33
54500 TAAVETTI

Tarjouskuoresta tulee ilmetä viitemerkintä ”Kunnallistekniikan saneeraus”, sekä tarjoajan nimi.

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseen todistukset tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttämisestä

Tarjouksen tulee sisältää myös tarjousten vertailussa tarvittavat asiakirjat.

Urakassa käytettävä sopimusehto on YSE 98.

Tilaaja varaa itsellään oikeuden hylätä puutteelliset ja/tai tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset tai kaikki tarjoukset.

Myöhästyneet tarjoukset palautetaan avaamattomina.

Tilaajalla on oikeus pyytää ja tarjouksen antajalla velvollisuus antaa tarjousten käsittelyssä tarvittavia lisätietoja.

7. Tarjousasiakirjojen julkisuus

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä mainita tarjouksessa. Salassa pidettävät asiat tulee esittää mahdollisuuksien mukaan erillisillä liitteillä. Päätöksen asiakirjojen salassapidosta tekee tilaaja neuvoteltuaan asiasta tarjoajan kanssa.

8. Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksen tulee olla voimassa 60 päivää tarjouspyyntöön merkitystä viimeisestä jättöpäivästä.

9. Tarjousten avaaminen

Tarjousten avaustilaisuus on määrämuotoinen ja sen pitää tilaaja. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

10. Tarjousten vertailuperusteet

Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Tarjoajan keskimääräisen vuotuisen liikevaihdon on kuluneelta kolmelta tilikaudelta oltava vähintään 1,5 -kertainen urakkasummaan verrattuna.
  • tarjoajalla oltava kolme vastaavaa referenssiä oltava vuosilta 2012 – 2017
  • vastaavalla työnjohtajalla oltava kolme vastaavan kohteen referenssiä vuosilta 2012 - 2017

Halvimpaan hintaan lasketaan saneerauksen kokonaistarjous ja kiinteistöliittymien metrihinta kerrottuna 200m.

Tarjouksen tekijöille ei makseta korvausta tarjouksen tekemisestä.

11. Sopimuksen syntyminen

Kun tilaaja on ottanut tarjouksista kokonaisuudessaan selon, ilmoittaa se valitulle toimittajalle tarjouksen hyväksymisestä. Hankintapäätöksen tehtyään tilaaja ilmoittaa kilpailuun osallistuneille valitun toimittajan ja muiden tarjoajien nimet tarjoushintoineen, sekä muut olennaiset tiedot tarjouskilpailun ratkaisemisesta.

12. Lisätiedot

Lisätietoja tarjousaikana antaa ja työmaata esittelee kunnanrakennusmestari Juha Inkilä p. 0400 896 164.

 

Luumäellä 15.1.2018